Frederikssund Petanque Klubs

Klubmesterskaber 2021

Triple 25. juli 2021 - Klubmestre blev


Arne Hansen - Ole Aagaard - Mogens Jessen

Double 29. august 2021 - Klubmestre blev


Kristian Pedersen - Ole Jensen


Single 05. september 2021 - Klubmester blev


Erling Højgaard